Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Growth Circle: de eenmanszaak Growth Circle, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 76737195.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Growth Circle een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Growth Circle voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: toegang tot een platform op abonnementsbasis voor persoonlijke ontwikkeling. Bestaande uit korte cursussen gemaakt door coaches op het gebied van mindset, zelfvertrouwen, carrière, relaties en gezondheid.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Growth Circle en klant krachtens welke Growth Circle de dienst zal uitvoeren.

1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.7. Bedrijven: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Growth Circle.

1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Growth Circle worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.12. Website: www.growthcircle.nl en www.growthcircleapp.com

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Growth Circle gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het afnemen van een abonnement bij Growth Circle, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Growth Circle en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Growth Circle zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Growth Circle zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Growth Circle zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product.

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.4. Growth Circle is gerechtigd een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Growth Circle de opdracht gaat uitvoeren.

3.5. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Growth Circle afhangt van feedback of input van de klant, is Growth Circle nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Growth Circle is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Growth Circle het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.7. Alle door Growth Circle gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor particulieren/exclusief btw voor bedrijven, eventuele verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.8. Growth Circle behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Growth Circle is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Growth Circle verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Growth Circle binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Growth Circle heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Growth Circle zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Growth Circle wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden/afgenomen diensten of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium/abonnementsgelden.

4.7. Growth Circle stelt slechts de dienst beschikbaar en is niet verantwoordelijk voor welke ontstane overeenkomst dan ook welke tot stand komt tussen de betrokken partijen naar aanleiding voor het gebruik van het Growth Circle platform.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR GROWTH CIRCLE

5.1. Growth Circle garandeert dat de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Growth Circle spant zich in om de gegevens die Growth Circle voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Growth Circle met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Growth Circle is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Growth Circle en/of overige promotionele uitingen van Growth Circle.

5.5. Growth Circle is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.

5.6. Growth Circle spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het Growth Circle platform. Growth Circle verschaft echter geen enkele garantie dat het Growth Circle platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van het Growth Circle platform.

5.7. Growth Circle is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en/of diensten die middels het Growth Circle platform worden aangeboden.

5.8. Misbruik van het Growth Circle platform zal worden gestraft met verwijdering van het account waarmee het misbruik wordt gemaakt.

5.9. Growth Circle spant zich in om foutieve informatie te voorkomen, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze gepubliceerde informatie via het Growth Circle platform of overige diensten. Ook staat Growth Circle niet in voor de juistheid en volledigheid van enige wijziging van informatie die een derde aan Growth Circle heeft aangeleverd.

5.10. Growth Circle heeft te allen tijde het recht om een account van de klant te blokkeren of te beëindigen indien de klant zich niet aan de gebruiksvoorwaarden of deze algemene voorwaarden houdt, zodat de betreffende klant geen toegang meer heeft tot het platform.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Growth Circle te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

De klant is in ieder geval verplicht Growth Circle onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Growth Circle om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Growth Circle zijn verstrekt, heeft Growth Circle het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Growth Circle steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Growth Circle geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Growth Circle binnen 7 dagen ontdekking van het technische gebrek aan het platform. De klant vrijwaart Growth Circle één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Growth Circle nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Growth Circle niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Growth Circle inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Growth Circle is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Growth Circle tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Growth Circle mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het abonnement heeft aangeschaft.

6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Growth Circle.

In geval van levering binnen de bedenktermijn geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot levering van de diensten nadat Growth Circle hier expliciet naar heeft gevraagd.

6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.14. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.15. Growth Circle kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Growth Circle te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Growth Circle opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Growth Circle vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Growth Circle niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Growth Circle, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Growth Circle mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Growth Circle zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Growth Circle geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Growth Circle verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Growth Circle biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Growth Circle besluiten de toegang tot het platform “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Growth Circle besluiten het abonnement eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere de opdrachtgever en gelden de wettelijke tarieven in verband met de incassokosten) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Growth Circle voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Growth Circle elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Growth Circle zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Growth Circle verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Growth Circle kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Growth Circle een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door Growth Circle geleverde producten en diensten blijven eigendom van Growth Circle totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Growth Circle zijn voldaan. Te allen tijde met inachtneming van artikel 9.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, workshops, online trainingen, modellen, technieken, boeken, e-books, foto’s, video’s, instrumenten en lesmaterialen alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Growth Circle tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Growth Circle geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website en het platform van Growth Circle, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Growth Circle en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Growth Circle.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Growth Circle ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Growth Circle, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Growth Circle is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Growth Circle plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Growth Circle vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Growth Circle recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door hem gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Growth Circle en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Growth Circle kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Growth Circle gestelde doel.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online programma zoals die worden aangeboden op het platform. Tevens wordt stellig aangeraden visualisaties en meditaties niet te beluisteren wanneer de klant enig voertuig bestuurt. Growth Circle aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft ongelukken en schade door het luisteren van visualisaties en meditaties wanneer dit niet verantwoordelijk is.

10.3. Indien Growth Circle onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €500,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Growth Circle uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Growth Circle dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Growth Circle aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Growth Circle toegerekend kunnen worden:
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.5. Growth Circle sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Growth Circle geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Growth Circle.

10.6. Growth Circle is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.7. Klant vrijwaart Growth Circle voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Growth Circle.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Growth Circle is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Growth Circle is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Growth Circle weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Growth Circle kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Growth Circle een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Growth Circle onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Growth Circle, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Growth Circle, wanprestatie door leveranciers van Growth Circle waardoor Growth Circle haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Growth Circle of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Growth Circle tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Growth Circle in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Growth Circle, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Growth Circle de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Growth Circle voortvloeiende verplichting;
klant inbreuk maakt op rechten van derden;
klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Growth Circle;
klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
bij terugkerende betalingsproblemen.
12.5. Growth Circle zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Growth Circle vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. Growth Circle behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Growth Circle overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt hij de klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Growth Circle zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Growth Circle in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Growth Circle worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Growth Circle aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Growth Circle.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Growth Circle te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Growth Circle, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN GEBRUIK PLATFORM GROWTH CIRCLE

14.1. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de trajecten of cursussen die via het Growth Circle platform worden aangeboden en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Growth Circle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van onderwerpen die via de Growth Circle worden aangeboden in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.2. Growth Circle is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Growth Circle, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.3. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.

14.4. De klant heeft onbeperkt het recht om in te loggen op het platform, echter wordt per cursus of traject aangegeven hoe lang de content beschikbaar blijft. Indien Growth Circle besluit materiaal eerder te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Growth Circle de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Growth Circle meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.

14.5. De door Growth Circle aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende het Growth Circle platform mogen nimmer met derden worden gedeeld.

14.6. Growth Circle is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van coaching sessies of het volgen van een workshop/cursus die via het Growth Circle platform worden aangeboden. Het ondergaan van de coaching sessies vallen volledig onder het eigen risico van de klant.

14.7. In geval van afsluiten van een abonnement gaat de klant ermee akkoord dat er maandelijks wordt gefactureerd betreffende het abonnement van de keuze van klant.

14.8. Het abonnement heeft een minimale looptijd van 1 maand, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen elk einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

14.9. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de periode waarover het abonnement in eerste instantie is afgesloten, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

14.10. Indien de door Growth Circle verstuurde facturen niet tijdig betaald worden, is Growth Circle gerechtigd de toegang voor de klant te blokkeren totdat de openstaande factuur is betaald.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Growth Circle en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Growth Circle alleen bindend indien en voor zover deze door Growth Circle uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Growth Circle op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Growth Circle hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Growth Circle partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Growth Circle zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Growth Circle en de klant.

Menu